Meni

Korisne informacije

INFORMIŠITE SE O PRAVIM I OBAVEZAMA

OPŠTI USLOVI

GET MORE DOO

Braće Nedić 16, 14000 Valjevo, Srbija, matični broj: 21525669, PIB: 111704853

Na osnovu Zakona o privrednim društvima, Bojan Popović direktor GET MORE DOO Valjevo, doneo je dana 01.11.2019. godine u Valjevu ove
OPŠTE USLOVE KORIŠĆENJA USLUGA GET MORE DOO SA ODREDBAMA O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1.
Ovim opštim uslovima o korišćenju usluga Internet prodaje (u daljem tekstu: Opšti uslovi) na jedinstven način utvrđuju se uslovi pod kojima GET MORE DOO
(u daljem tekstu: GET MORE) pruža usluge Internet prodaje korisniku (u daljem tekstu: usluge) i utvrđuje postupak za ostvarivanje međusobnih prava i obaveza GET MORE i korisnika usluga (u daljem tekstu: korisnik).
Opšti uslovi su obavezujući za GET MORE i sve korisnike i primenjuju se na sve njihove međusobne ugovorne odnose, izuzev ako posebnim ugovorom GET MORE i korisnik ne ugovore drugačije.

II ZASNIVANJE KORISNIČKOG ODNOSA

Član 2.
Korisnik usluga GET MORE može postati svako zainteresovano fizičko ili pravno lice odnosno preduzetnik.
Korisnikom usluga GET MORE se postaje samim pristupom Internet servisu odnosno korišćenjem usluga GET MORE, pod uslovima i na način iz ovih Opštih uslova. Svakim pojedinim pristupom Internet servisu korisnik potvrđuje da je upoznat sa odredbama ovih Opštih uslova i da je u potpunosti saglasan sa njima. Ovi Opšti uslovi primenjuju se na svaki pojedini pristup svakog pojedinačnog lica (korisnika).
Za korišćenje usluga korisnik navodi samo one podatke o sebi koji su neophodni za izvršenje tih usluga za čije je korišćenje zainteresovan.
Potvrdom zahteva za zasnivanje korisničkog odnosa korisnik potvrđuje da je upoznat sa odredbama ovih Opštih uslova i da je u potpunosti saglasan sa njima.

III POČETAK I TRAJANJE KORISNIČKOG ODNOSA

Član 3.
Stupanje u korisnički odnos smatra se zaključenjem ugovora koji stupa na snagu momentom davanja saglasnosti na odredbe ovih Opšte uslova. Saglasnost se daje konkludentnom radnjom – pristupanjem Internet servisu.

IV NEMOGUĆNOST PRENOSA PRAVA KORIŠĆENJA USLUGA

Član 4.
Pravo na korišćenje usluga GET MORE koje korisnik stekne u skladu sa ovim Opštim uslovima ne može se preneti na treće lice.

V CENE USLUGA

Član 5.
GET MORE samostalno utvrđuje cene i druge komercijalne uslove za pružanje usluga, u skladu sa svojom poslovnom politikom.
Sve navedene cene su izražene u eurima (€), dinarski obračun se vrši po srednjem kursu NBS na dan prometa. Uz svaki artikal GET MORE je prikazao da su navedene cene bez PDV-a. Na navedene cene se naknadno obračunava zakonom propisan pripadajući PDV.
Cene i drugi komercijalni uslovi pružanja usluga dostupni su korisniku u svakom trenutku putem Internet servisa GET MORE.
GET MORE zadržava pravo na izmenu cena i drugih komercijalnih uslova pružanja usluga, o čemu putem Internet servisa obaveštava korisnika.

VI PLAĆANJA

Član 6.
Predračuni i računi sadrže, između ostalog, obračunati iznos za korišćenje usluga GET MORE i obaveze po osnovu javnih prihoda (porezi, takse i dugo), kao i informacije o načinu i roku plaćanja, izjavu reklamacije i obaveštenje o mogućnosti jednostranog raskida, u skladu sa Zakonom.
Račune za pružene usluge GET MORE dostavlja:
- korisniku putem pošte na adresu korisnika ili uz prijem narudžbine;

Član 7.
Prilikom plaćanja pouzećem, korisnik plaća obračunati iznos Kurirskoj službi, prema dostavljenom računu.
Prilikom plaćanja uplatnicom, korisnik plaća obračunati iznos u roku od 48 časova, prema podacima za uplatu.

Član 8.
Predračuni se korisniku dostavljaju u elektronskom obliku na odgovarajućoj stranici Internet servisa.
Dostavu računa u štampanom obliku GET MORE vrši putem obične pošte na adresu korisnika ili uz prijem narudžbine;

Član 9.
GET MORE nije odgovoran u slučaju da korisnik ne primi blagovremeno predračun ili račun (usled kvara na računarskoj mreži korisnika ili propusta u radu poštanske službe).
Korisnik je dužan da odmah po isteku uobičajenog roka za prijem predračuna ili računa obavesti GET MORE o izostanku i zatraži slanje duplikata.

VII REKLAMACIJE I PRAVO NA RASKID UGOVORA O KUPOVINI

Član 10.
GET MORE ima zakonsku odgovornosti zbog nesaobraznosti robe ili usluge u ugovoru.
Na sve reklamacije, primenjuje se Pravilnik o rešavanju reklamacija GET MORE DOO od 01.11.2019. godine.
Ukoliko korisnik smatra da obračun usluga nije pravilno izvršen može podneti GET MORE reklamaciju u pisanom obliku, putem elektronske pošte ili faksom, u roku od 24 časa od prijema predračuna ili računa, s tim što je dužan da uplati iznos koji reklamacijom nije osporen.
Korisnik može podneti zahtev za reklamaciju na isti način ukoliko je došlo do greške u izboru usluga ili postoji drugi razlog zbog koga korisnik nije u mogućnosti da koristi uslugu, pod uslovom da korisnik već nije započeo korišćenje usluga.
Reklamacija mora da sadrži precizan opis nepravilnosti u obračunu ili drugog razloga za reklamaciju i mora biti potpisana od strane korisnika ili lica koje je ovlašćeno za zastupanje korisnika.
GET MORE je dužan da u roku od 8 dana po prijemu reklamacije obavesti korisnika o tome da li je reklamacija usvojena.
GET MORE neće uvažiti reklamacije koje su nejasne, nepotpune i podnete neblagovremeno, kao ni reklamacije koje nisu podnete od strane korisnika ili lica ovlašćenog za zastupanje korisnika.
U slučaju usvajanja reklamacije za nepravilno obračunate usluge, GET MORE će korisniku izdati novi predračun ili račun sa naznačenim rokom uplate, umanjen za uplaćeni iznos koji reklamacijom nije osporen.
U slučaju usvajanja reklamacije za pogrešno izabrane usluge, GET MORE će korisniku izdati predračun ili račun ispravljen u skladu sa zahtevima korisnika, umanjen za uplaćeni iznos ili obaviti povraćaj uplaćenog viška.

Član 11.
Korisnik koji je robu kupio putem Interneta odnosno ukoliko mu je roba dostavljena kurirskom službom (ugovor na daljinu) ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu, u roku od 14 dana, bez navođenja razloga i dodatnih troškova, osim troškova vraćanja robe, koje u ovom slučaju snosi korisnik. Rok od 14 dana računa se od trenutka kada roba dospe u državinu korisnika, odnosno trećeg lica koje je odredio korinsik, a koje nije prevoznik. Protekom roka iz ovog stava, prestaje pravo korisnika na odustanak od ugovora.

Član 12.
U slučaju odustanka od Ugovora korisnik je dužan da vrati robu GET MORE- u, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak. Roba se vraća o trošku korisnika, slanjem robe poštom na adresu GET MORE DOO, Braće Nedić 16, 14000 Valjevo, Srbija. Korisnik je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe. Korisnik je obavezan da proizvod vrati kao nekorišćeni, neoštećeni i u originalnoj ambalaži, odnosno u istom stanju u kakvom je i isporučen, bez ikakvih mehaničkih ili bilo kakvih drugih oštećenja.

Član 13.
Ukoliko se radi o usluzi sa persolnalizacijom po zahtevu korisnika ukoliko usluga nije u potpunosti realizovana prema prvobitno defisanom uzorku od strane GET MORE-a korisnik ima pravo na ovaj vid reklamacije. Ukoliko korisnik nije imao uslugu probnog uzorka personalizacije a zahteva povrat porudžbine GET MORE odbija ovakve reklamacije.
GET MORE je u slučaju zakonitog odustanka od ugovora dužan da korisniku vrati iznos koji je korisnik platio po osnovu ugovora i to u roku od 14 dana od dana kada je primio obrazac za odustanak. GET MORE može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća, ili dok Kupac ne dostavi dokaz da je poslao robu Prodavcu u zavisnosti od toga šta nastupa prvo.
Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije.

VIII KORIŠĆENJE USLUGA I DOSTAVA

Član 14.
GET MORE se obavezuje da korisniku obezbedi korišćenje svojih Internet servisa, u okviru svojih tehničkih mogućnosti, s tim što zadržava pravo da, bez posebne najave, zbog radova na sistemu ili drugih potreba održavanja privremeno obustavi pružanje usluga, delimično ili u celosti, sve dok za tim postoji opravdana potreba.

Član 15.
GET MORE se obavezuje da će na prikladan način informisati korisnika o relevantnoj domaćoj zakonskoj regulativi iz oblasti Internet trgovine, te opšteprihvaćenim preporukama i kodeksima koji se odnose na dozvoljeno i prihvatljivo korišćenje servisa za Internet trgovinu.
Korisnik se obavezuje da će servise GET MORE koristiti u skladu sa zakonskom regulativom, preporukama i kodeksima iz prethodnog stava.

Član 16.
Svojim Internet servisom GET MORE omogućuje korisniku da naruči ponuđenu robu iz svih dostupnih i prikazanih prodajnih asortimana.
Momentom naručivanja robe smatraju se:
- potvrda narudžbine na Internet servisu GET MORE kada se roba plaća pouzećem;
- prijem iznosa iz narudžbenice kada se roba plaća putem predračuna.

Član 17.
GET MORE se obavezuje da robu naručenu u periodu od ponedeljka u 00 časova do petka u 10 časova dostavi kurirskoj službi u roku od 72 časa.
GET MORE se obavezuje da robu naručenu u periodu od petka u 10 časova do nedelje u 24 časa dostavi kurirskoj službi najkasnije u četvrtak.

Član 18.
Kurirska služba dostavlja naručenu robu u roku od najduže 3 dana i na brzinu dostave kurirske službe GET MORE ne može uticati.
Kurirska služba ima isključivu odgovornost za isporuku naručene robe korisniku.
Kurirska služba pošiljku donosi na adresu za isporuku korisniku u periodu od 8-16 h. Korisnik se obavezuje da u tom periodu obezbedi da na adresi bude lice koje može preuzeti pošiljku. Kurirska služba pokušava da uruči pošiljku u dva navrata. Ukoliko korisnik ili lice koje može preuzeti pošiljku ne bude na adresi dostave, Kurirska služba će kontaktirati korisnika na telefon korisnika i dogovori novi termin isporuke. Ukoliko korisnik ni tada ne bude pronađen na adresi dostave, pošiljka će se vratiti Kurirskoj službi. Po povratku pošiljke, korisnik će biti kontaktiran kako bi se ustanovio razlog neuručenja i kako bi se dogovorilo ponovno slanje.

Član 19.
Prilikom preuzimanja pošiljke potrebno je da korisnik vizuelno pregleda paket da slučajno ne postoje neka vidna oštećenja. Ukoliko korisnik primeti da je transportno pakovanje oštećeno i posumnja da je i proizvod možda oštećen, korisnik je ovlašćen da odbije prijem pošiljke i zatraži sastavljanje zapisnika od strane kurira koji dostavlja pošiljku.

Član 20.
Korisnik se obavezuje da neoštećenu pošiljku preuzme i potpiše dokaz o prijemu pošiljke - adresnicu Kurirskoj službi.

IX ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI

Član 21.
GET MORE se obavezuje da garantuje tajnost ličnih podataka vezanih za korišćenje usluga i tajnost komunikacije korisnika na Internet servisu, odnosno platformi koju kontroliše, u skladu sa važećim propisima. 
GET MORE se neće smatrati odgovornim za povredu prava na privatnost i sigurnost korisnika koju putem Interneta izvrše treća lica. 
GET MORE će svako narušavanje prava privatnosti i sigurnosti korisnika odmah prijaviti nadležnim državnim organima.

Član 22.
GET MORE vrši obradu podataka o ličnosti bez pristanka lica u svrhu izvršenja obaveza određenih ugovorom o kupovini, kao i radi pripreme zaključenja tog ugovora, u skladu sa članom 12 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.
GET MORE vrši obradu podataka o ličnosti u za to jasno određenu svrhu za koju je pristanak dat, na zakonom dozvoljen način tako da lice na koje se podaci odnose ne bude određeno ili odredivo i nakon što se ostvari svrha obrade, a u srazmeri sa svrhom obrade.
Podaci koji se obrađuju moraju biti istiniti i potpuni, kao i da se zasnivaju na verodostojnom izvoru, odnosno izvoru koji nije zastareo.

Član 23.

Pre prikupljanja podataka, GET MORE obaveštava lice na koje se podaci odnose o sledećem:
- Da je lice odgovorno za prikupljanje podataka – rukovalac – GET MORE DOO, Braće Nedić 16, 14000 Valjevo, Srbija;
- Da je svrha prikupljanja i obrade podataka omogućavanje nesmetanog funkcionisanja GET MORE Internet servisa, bezbednost korisnika Internet servisa i omogućavanje e-trgovine Korisnicima Internet servisa u skladu sa zakonom, izvršenje ugovora o kupovini, kao i promotivna obaveštenja;
- Da se prikupljeni podaci koriste na način koji omogućava identifikaciju lica učesnika e-trgovine, korisnika odnosno kupaca, a u skladu sa dobrim poslovnim običajima, čuvanjem poslovne tajne i zakonom;
- Da su lica koja koriste podatke ona lica koja su zaposlena u GET MORE koja imaju ovlašćenje za korišćenje podataka, GET MORE sa kojim korisnik stupa u obligacioni odnos (u meri koja je neophodna za ostvarenje tog odnosa), Kurirska služba (samo podatke koji su neophodni za isporuku robe korisnicima), kao i svi Državni organi koji na osnovu zakona i/ili odluke suda ostvaruju pravo korišćenja podataka;
- Da je davanje podataka o ličnosti dobrovoljno, te da niko ko ne želi da bude korisnik GET MORE servisa nije u obavezi da ostavi bilo kakav podatak, ali da je ostavljanje podataka obavezno u smislu Zakona o obligacionim odnosima, Zakona o elektronskoj trgovini i Zakona o oglašavanju, radi ostvarivanja prava po tim zakonima;
- Da lice koje je dalo pristanak o prikupljanju i obradi podataka može, u bilo koje doba i bez obrazloženja povući svoj pristanak, što kao pravnu posledicu proizvodi prestanak korišćenja Internet servisa, dospevanje svih neizmirenih obaveza nastalih za vreme trajanja korisničkog odnosa, kao i da time prestaje svako dalje prikupljanje podataka od lica koje je pristanak povuklo;
- Da u slučaju nedozvoljene obrade lica imaju prava na zaštitu podataka o ličnosti, kao i drugih prava koja im po zakonu pripadaju.
Podaci koji se prikupljaju od kupca radi izvršenja obaveza određenih ugovorom o kupovini, kao i radi pripreme zaključenja tog ugovora su: ime, prezime, adresa i broj telefona, i u druge svrhe se ne koriste. Podaci koji se prikupljaju uz pristanak lica, u gore naznačene svrhe su: ime, prezime, adresa, broj telefona, e-mail adresa i IP adresa svakog pojedinog pristupa Internet servisu.

Član 24.
GET MORE ne odgovara za tačnost podataka koje su unela druga lica, kao ni za rezultat eventualne obrade podataka koja je za predmet imala takve podatke.

Član 25.
GET MORE poštuje privatnost korisnika GET MORE Internet servisa. Podaci iz procesa registracije, te ostale podatke o korisniku, GET MORE neće otkrivati trećim licima, osim u svrhu i pod uslovima navedenim u ovim Opštim uslovima i slučaju kada je to izričito zakonom propisano.

Član 26.
GET MORE može, u skladu sa zakonom, prikupiti određene podatke o posetama dobijene tokom korišćenja Internet servisa (takozvane ”cookie” podatke). Pod pojmom ”cookie” podaci podrazumevaju se podaci koje se odnose na tehničke karakteristike uređaja kojim korisnik pristupa Internet servisu kao što su: podaci o veličini ektrana, operativnom sistemu, pregledaču (engl. ”Browser”) internet sadržaja. Ove podatke GET MORE može da koristi kako bi imao informacije kojima bi poboljšao svoj Internet servis i njen sadržaj dodatno usmerio i prilagodio posetiocima i Korisnicima. GET MORE ne prikuplja podatke o prethodnim posetama drugim internet stranicama, pretragama ili kakvom drugom sadržaju ili drugim informacijama koje ”cookie” podaci korisnika ili trećih lica mogu da sadrže.

Član 27.
Korisnik se obavezuje da u okviru sopstvene računarske mreže koja je povezana na Internet osigura bezbednost, integritet podataka i prava pristupa resursima.

X POVERLJIVOST PODATAKA PRAVNIH LICA

Član 28.
Podaci o pravnim licima koje prikuplja GET MORE jesu podaci koji se inače prikupljaju u svrhu poslovanja među pravnim licima, a zarad stupanja u poslovni odnos.

Član 29.
Ugovorne strane su saglasne da sve pribavljene podatke koje je druga ugovorna strana – pravno lice, označila kao poverljive, u vezi sa zaključivanjem ili realizacijom korisničkog odnosa, čuvaju kao poverljive tokom trajanja korisničkog odnosa, kao i u roku od dve godine nakon njegovog prestanka.

Član 30.
GET MORE prikuplja podatke o korisniku koji je pravno lice, potrebne za zasnivanje korisničkog odnosa, pružanje kvalitetne usluge i obezbeđivanje pravovremenog informisanja, u skladu sa dobrim poslovnim običajima.
GET MORE neće upotrebljavati poslovne podatke korisnika pravnog lica u marketinške ili bilo koje druge svrhe, bez saglasnosti korisnika.

XI ZAŠTITA AUTORSKOG PRAVA

Član 31.
GET MORE ima isključivo autorsko pravo na GET MORE Internet servisu i na svim pojedinačnim elementima koji je čine, kao što su tekst, vizuelni i audio elementi, vizuelni identitet, korisnički interfejs, kod, podaci i baze podataka, programski kod i drugi elementi servisa.

Član 32.
Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela ili Internet servisa u celini, bez izričite prethodne dozvole u pisanoj formi izdate od GET MORE DOO kao nosioca isključivog autorskog prava, smatraće se povredom autorskog prava GET MORE DOO i podložno je pokretanju svih postupaka u punoj zakonskoj meri.

XII PRIVREMENA I TRAJNA SUSPENZIJA PRUŽANJA USLUGA

Član 33.

U slučaju da korisnik blagovremeno ne izvrši uplatu naknade za korišćenje usluga, GET MORE zadržava pravo da mu bez prethodnog obaveštenja privremeno suspenduje pružanje usluga u trajanju do deset kalendarskih dana.
Ukoliko korisnik tokom perioda suspenzije izvrši uplatu, GET MORE će mu omogućiti ponovno korišćenje usluga.

Član 34.
U slučaju da korisnik do isteka perioda suspenzije ne izvrši uplatu, GET MORE će korisniku trajno suspendovati pružanje usluga, raskinuti korisnički odnos i pokrenuti odgovarajući sudski postupak.

Član 35.
GET MORE može privremeno suspendovati pružanje usluga korisniku ukoliko postoji osnovana sumnja da postoji bilo kakva nedopuštena ili prevarna radnja koja može naneti štetu GET MORE, korisniku ili trećem licu.
GET MORE je dužan da odmah po nastupanju slučaja iz prethodnog stava obavesti korisnika o suspenziji pružanja usluga i razloga zbog kojih je do toga došlo.
Suspenzija pružanja usluga u slučaju iz stava 1. ovog člana ne može trajati duže od deset dana.
Ukoliko nakon upozorenja korisnik nastavi sa nedozvoljenim ponašanjem GET MORE ima pravo da mu trajno suspenduje pružanje usluga, raskine korisnički odnos i pokrene odgovarajući sudski postupak.

Član 36.
GET MORE može privremeno suspendovati pružanje usluga korisniku radi otklanjanja tehničkih kvarova ili obavljanja drugih neophodnih radova na svojoj infrastrukturi.
GET MORE će blagovremeno obavestiti korisnika o terminima isključenja radi planiranih radova na infrastrukturi.

XIII ODGOVORNOST I OGRANIČENJA

Član 37.
Korisnik samostalno odgovara za svoje postupke prilikom korišćenja Interneta, GET MORE Internet servisa, kao i za sadržaj svoje komunikacije sa trećim licima i sadržaje koje učini javno dostupnim putem Interneta uključujući i GET MORE Internet servis.

Član 38.
GET MORE ne odgovara za štetu koju korisnik ili treće lice pretrpi usled:
- Smanjenog propusnog opsega, otežanog prenosa ili povremenih privremenih prekida u pružanju usluga, koji su uzrokovani interferencijom, atmosferskim prilikama, fizičkim preprekama i uopšte razlozima koji uzrokuju varijabilnost kojoj je podložna tehnologija žičnog ili bežičnog povezivanja;
- Preopterećenja, kašnjenja ili grešaka u funkcionisanju delova Interneta na koje GET MOREt objektivno ne može da utiče;
- Neovlašćenog korišćenja Internet usluga sa strane korisnika;
- Vršenja svih vrsta finansijskih i ostalih poslovnih transakcija od strane korisnika na Internetu;
- Privremene ili trajne suspenzije pružanja Internet usluga propisanih odredbama ovih Opštih uslova ili zakonom;
- Korišćenja nestandardne opreme od strane korisnika;
- Preseljenja korisnika na drugu lokaciju sa koje nije moguć pristup uslugama GET MORE;
- Dejstva više sile ili drugih uzroka koji su van kontrole GET MORE;
- Trajnog prestanka obavljanja delatnosti pružanja Internet usluga GET MORE.

XIV PRESTANAK KORISNIČKOG ODNOSA

Član 39.
Korisnički odnos između GET MORE i korisnika može prestati na osnovu jednostranog otkaza svake strane.
GET MORE može jednostrano i bez otkaznog roka raskinuti odnos sa korisnikom u sledećim slučajevima:
- Ako korisnik ne izmiri svoja dugovanja do isteka perioda privremene suspenzije iz ovih Opštih uslova;
- Ako korisnik nastavi sa nedozvoljenim ponašanjem nakon privremene suspenzije i upozorenja GET MORE;
- Ako dođe do smrti ili gubitka poslovne sposobnosti korisnika koji je fizičko lice ili pokretanja stečajnog, likvidacionog ili drugog postupka koji može dovesti do prestanka postojanja korisnika koji je pravno lice;
- Ako GET MORE donese poslovnu odluku da prestane sa pružanjem Internet usluga ili prestane sa obavljanjem svoje delatnosti.

Član 40.
Korisnik može jednostrano raskinuti korisnički odnos sa GET MORE ukoliko nije saglasan sa promenama ovih Opštih uslova. Zahtev za raskidanje korisničkog odnosa po ovom osnovu korisnik je dužan da dostavi GET MORE u roku od osam dana od dana prijema obaveštenja o promeni Opštih uslova. 
Korisnik je dužan da u slučaju prestanka korisničkog odnosa, bez obzira na osnov prestanka, odmah, a najkasnije u roku od 8 dana, izmiri sva dugovanja prema GET MORE nastala po osnovu pruženih usluga.

XV REŠAVANJE SPOROVA

Član 41.
Korisnik i GET MORE su saglasni da se odredbe ovih Opštih uslova tumače na način koji doprinosi izvršenju ugovornih obaveza na obostranu korist.

Član 42.
Korisnik i GET MORE su saglasni da sve eventualne nesporazume koji nastanu tokom trajanja korisničkog odnosa pokušaju da reše mirnim putem. Ukoliko u tome ne uspeju, nadležan će biti sud u Valjevu uz primenu prava Republike Srbije.

XVI IZMENE OPŠTIH USLOVA

Član 43.
GET MORE zadržava pravo da vrši izmene i dopune ovih Opštih uslova u skladu sa izmenjenim uslovima poslovanja i u skladu sa svojom poslovnom politikom.
GET MORE se obavezuje da korisnika na pogodan način obavesti o izmenama ovih Opštih uslova, osam dana pre stupanja izmena na snagu.

XVII VAŽENJE OPŠTIH USLOVA

Član 44.
Ovi Opšti uslovi stupaju na snagu odmah i primenjuju se od 01.11.2019. godine.